Vietnam National Union of Coal and Mining Workers

Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, Nhiệm kỳ 2018 – 2023.                                                                                                                                                                                      MỤC TIÊU THI ĐUA CỦA CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM: “ĐỔI MỚI – THIẾT THỰC – HIỆU QUẢ”                                                                                                                                                                                     

Tin Công đoàn TKV

Công đoàn TKV: Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức

Ngày đăng: 22/10/2018

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 của Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) về tổ chức đào đạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn. Trong 02 ngày 18, 19/10 tại Hải Phòng, Công đoàn TKV tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức công đoàn năm 2018.
Thành phần tập huấn là các đồng chí cán bộ các Ban chuyên đề Công đoàn TKV; Chủ tịch, cán bộ công đoàn phụ trách công tác tổ chức Công đoàn các đơn vị trực thuộc.
 
Lớp tập huấn được đồng chí Nguyễn Văn Tâm  - Giám đốc Trung tâm Hội nghị và Đào tạo cán bộ công đoàn – Tổng LĐLĐ Việt Nam truyền đạt về đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức, hoạt động của công đoàn cơ sở; Đồng chí Nguyễn Duy Vũ – Phó Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam trao đổi về các nội dung: Kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, trong đó, Nghị quyết Đại hội XII đề ra: 4 Mục tiêu tổng quát, 3 Khâu đột phá, 9 Chỉ tiêu phấn đấu và 10 Nhóm nhiệm vụ, giải pháp; Một số điểm mới của Điều lệ khóa XII như: Quy định về Huy hiệu Công đoàn Việt Nam; Đối tượng và điều kiện gia nhập CĐVN; Quyền và nhiệm vụ của đoàn viên; Nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ công đoàn (Điều 5); Thủ tục gia nhập Công đoàn Việt Nam và chuyển sinh hoạt công đoàn, (Điều 3); Nguyên tắc và hệ thống tổ chức, bộ máy công đoàn; Công tác Kiểm tra, giám sát.
 
Thông qua chương trình tập huấn, nhiều kiến thức mới được cập nhật, nhằm không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ để triển khai có hiệu quả các hoạt động thực tiễn tại cơ sở nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cán bộ công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./. 
Ban Tổ chức Công đoàn TKV

Chia sẻ bài viết: