Tin Tổng liên đoàn

HỘI NGHỊ ĐOÀN CHỦ TỊCH LẦN THỨ 21: TẬP TRUNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 02-NQ/TW CỦA ĐẢNG

Ngày đăng: 4/7/2021

Sáng 01/7, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 21 khai mạc với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn. Hội nghị được thực hiện trực tuyến với 4 điểm cầu (Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Tây Ninh), đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.


Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, một trong số các nội dung quan trọng của kỳ họp này là Đoàn Chủ tịch cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. “Việc ban hành Nghị quyết này đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đây là Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, chỉ đạo, định hướng tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh số lượng công nhân, lao động tăng nhanh, hoạt động công đoàn tiếp tục mở rộng và chuyển mạnh sang khu vực ngoài nhà nước. Quá trình phát triển kinh tế thị trường; những cơ hội, thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; việc cho phép thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp sẽ tác động sâu sắc đến việc làm, chất lượng nguồn nhân lực, việc thu hút, tập hợp người lao động…” – đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Đồng chí đề nghị Đoàn Chủ tịch cần tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến vào cấu trúc, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các văn bản cần ban hành nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Hội nghị lần này, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐVN; Báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; Kết luận của Đoàn Chủ tịch về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02/CT-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về “Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống tổ chức Công đoàn”; Báo cáo đánh giá, phân loại Nhà văn hóa lao động của tổ chức Công đoàn; Báo cáo kết quả triển khai Chương trình đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023;Quy chế về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn công đoàn tại doanh nghiệp; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình “Xây dựng nguồn lực đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới”; Tờ trình về việc bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn; Báo cáo kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 2494/Ctr-TLĐ về “Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động giai đoạn 2018 – 2023; Báo cáo kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình 1734/Ctr-TLĐ về  “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019-2023”; Báo cáo kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 1306/Ctr-TLĐ về “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2019-2023”; Tờ trình về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình “Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch CĐCS khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”; Tờ trình về việc ban hành Kế hoạch thực hiện “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030” và “Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030” trong công nhân viên chức lao động…và một số nội dung khác.    

Về dự thảo nội dung sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho rằng: Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, là dịp để Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đánh giá thực chất, khách quan, nghiêm túc các công việc đã thực hiện trong nửa nhiệm kỳ qua, việc dự báo tình hình, cách thức triển khai Nghị quyết, việc đánh giá những vấn đề phát sinh mới, trên cơ sở đó đặt ra những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đã đề ra. Đây cũng là nền tảng để nhìn nhận lại các nhiệm vụ, chuẩn bị định hướng cho xây dựng báo cáo trình Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028… Đồng chí đề nghị Đoàn Chủ tịch nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến vào một số nội dung như: điều chỉnh, sửa đổi một số chỉ tiêu cho phù hợp; xem xét việc dừng triển khai thực hiện một số nhiệm vụ; một số nhiệm vụ cụ thể cần tập trung thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại...

Nguồn: congdoan.vn

Chia sẻ bài viết: