Chúng tôi trả lời

Chấm dứt HĐLĐ Công ty có được giữ sổ BHXH không?
Chuyên mục:
Bảo hiểm
Người hỏi:
Nguyễn Văn B
Email:
B@gmail.com
Số điện thoại:
02033xxxxxx
Tiêu đề câu hỏi:
Chấm dứt HĐLĐ Công ty có được giữ sổ BHXH không?
Câu hỏi:
Tôi làm việc tại một doanh nghiệp được 3 năm và có tham gia BHXH đầy đủ. Tháng 2 năm 2019 tôi nộp đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động. Cho đến thời điểm hiện nay, công ty vẫn chưa trả sổ BHXH cho tôi. Xin hỏi: Công ty có được giữ sổ BHXH của tôi hay không?
Trả lời:
Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn TKV trả lời:

Điều 47 Bộ luật Lao động quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

Khoản 5 Điều 21 Luật BHXH hiện hành quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau:

5. Phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Như vậy, khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH cho người lao động trong vòng 7 ngày làm việc và trong trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.