Chúng tôi trả lời

Có được đóng BHXH tự nguyện để nghỉ hưu không?
Chuyên mục:
Bảo hiểm
Người hỏi:
Vu Van Thuc
Email:
thucktsplt@xxx
Số điện thoại:
0123456xxx
Tiêu đề câu hỏi:
Có được đóng BHXH tự nguyện để nghỉ hưu không?
Câu hỏi:
Vợ tôi sinh năm 1964, hiện nay công tác tại trường cao đẳng y tế P.T. Ngày bắt đầu đóng BHXH bắt buộc từ 1.7.2005, đến năm 2019 vợ tôi đủ 55 tuổi, lúc đó mới đóng BHXH được 14 năm. Vợ tôi có được đóng BHXH tự nguyện để nghỉ hưu không? Đóng như thế nào?
Trả lời:
Nếu pháp luật hiện hành không có gì thay đổi, vào năm 2019, vợ bạn đủ 55 tuổi và chỉ mới tham gia BHXH được 14 năm là chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại BLLĐ 2012 và Điều 54 Luật BHXH 2014. Khi đó, vợ bạn có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc và tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện cho đến khi đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 71 Luật BHXH 2014 về chế độ lương hưu và tử tuất của người vừa có thời gian tham gia BHXH bắt buộc vừa có thời gian tham gia BHXH tự nguyện và khoản 2, 3, 4, Điều 11, Nghị định 115/2015/NĐ-CP, như sau: 2.NLĐ có tổng thời gian đóng BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên thì điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là nam đủ 60 tuổi và nữ đủ 55 tuổi, trừ trường hợp quy định tại khoản 5, điều này. 3.Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 4 điều này. 4.Mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng BHXH = [Tổng các mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện + (mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc X tổng số tháng đóng BHXH bắt buộc)]: (Tổng số tháng đóng BHXH tự nguyện + tổng số tháng đóng BHXH bắt buộc).
Trong đó mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc được tính theo quy định tại Điều 9 của nghị định này. Mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện là mức thu nhập tháng đã đóng BHXH tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 2, Điều 79 của Luật BHXH.