Chúng tôi trả lời

Có được chốt sổ khi công ty nợ tiền bảo hiểm xã hội không?
Chuyên mục:
Bảo hiểm
Người hỏi:
Nguyễn Văn B
Email:
B@gmail.com
Số điện thoại:
0912357xxx
Tiêu đề câu hỏi:
Có được chốt sổ khi công ty nợ tiền bảo hiểm xã hội không?
Câu hỏi:
Do Công ty chúng tôi đang làm ăn khó khăn nên nợ tiền bảo hiểm xã hội của nhiều người lao động. Công ty có thể chốt sổ bảo hiểm xã hội cho vài người lao động sắp thôi việc hay không?
Trả lời:
Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn TKV trả lời:

Điểm đ, Khoản 1 Điều 62 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định về ghi, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong sổ BHXH như sau: Trường hợp đơn vị còn nợ tiền đóng BHXH, BHTN của kỳ trước (theo thời hạn và phương thức đóng) thì ghi, xác nhận đến thời điểm người lao động ngừng việc. Nếu số tiền đơn vị nợ lớn hơn số tiền phải đóng của một kỳ đóng thì đơn vị phải có văn bản cam kết gửi cơ quan BHXH, ghi rõ thời hạn đóng đủ số tiền còn nợ và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Giám đốc BHXH tỉnh căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để giải quyết.

Điểm b, Mục 2 Công văn số 2266/BHXH-BT về việc giải quyết vướng mắc về thu, xác nhận sổ BHXH quy định về việc thu và ghi, xác nhận sổ BHXH của người lao động trong doanh nghiệp nợ tiền BHXH theo quy định tại Tiết đ, Khoản 1, Điều 62 Quy định kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH trong một số trường hợp như sau: Đối với doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn nợ BHXH, BHYT, nếu giám đốc doanh nghiệp có văn bản gửi cơ quan BHXH cam kết trả đủ tiền nợ BHXH, BHYT và thực hiện đóng trước BHXH, BHYT đối với người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH, người lao động thôi việc để giải quyết chế độ BHXH và chốt sổ BHXH, thì giám đốc BHXH tỉnh xem xét, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác nhận thực trạng khó khăn của doanh nghiệp để giải quyết.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp công ty thực sự gặp khó khăn không đủ điều kiện để trả nợ tiền BHXH, giám đốc công ty có thể làm văn bản gửi cơ quan BHXH cam kết trả đủ tiền nợ BHXH và thực hiện đóng trước BHXH đối với người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH để giải quyết chế độ BHXH và chốt sổ BHXH cho người lao động.