Chúng tôi trả lời

Có phải chấm dứt hợp đồng lao động khi thực hiện nghĩa vụ quân sự?
Chuyên mục:
Lao động
Người hỏi:
Nguyễn Văn A
Email:
A@gmail.com
Số điện thoại:
0934578xxx
Tiêu đề câu hỏi:
Có phải chấm dứt hợp đồng lao động khi thực hiện nghĩa vụ quân sự?
Câu hỏi:
Tôi hiện đang làm việc tại công ty theo hợp đồng lao động xác định thời hạn 2 năm. Vừa qua, tôi có giấy gọi nhập ngũ. Trường hợp của tôi có bị chấm dứt hợp đồng lao động với công ty hay không? Sau khi xuất ngũ, tôi có được tiếp tục làm việc theo hợp đồng lao động này không?
Trả lời:
Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn TKV trả lời:

Khoản 1 Điều 32 Bộ luật Lao động hiện hành quy định về các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động như sau:
1. Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự.

Điều 33 Bộ luật Lao động quy định về việc nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động như sau: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động đối với các trường hợp quy định tại Điều 32 của Bộ luật này, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Đồng thời, tại Điều 10 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động quy định về việc nhận lại người lao động sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng như sau:

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc. Trường hợp người lao động không thể có mặt tại nơi làm việc theo đúng thời hạn quy định thì người lao động phải thỏa thuận với người sử dụng lao động về thời điểm có mặt.

2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí người lao động làm công việc trong hợp đồng lao động đã giao kết; trường hợp không bố trí được công việc trong hợp đồng lao động đã giao kết thì hai bên thỏa thuận công việc mới và thực hiện sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã giao kết hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Như vậy, nếu bạn đi thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đang thực hiện hợp đồng lao động thì không phải chấm dứt hợp đồng lao động mà thuộc một trong các trường hợp được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng, người lao động được nhận lại làm việc theo các quy định đã trích dẫn.