Chúng tôi trả lời

Có phải làm đủ 45 ngày trước khi chấm dứt HĐLĐ không?
Chuyên mục:
Lao động
Người hỏi:
Vương Thị N
Email:
Nvt@yahoo.com.vn
Số điện thoại:
0934xxx457
Tiêu đề câu hỏi:
Có phải làm đủ 45 ngày trước khi chấm dứt HĐLĐ không?
Câu hỏi:
Tôi làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn và đã xin nghỉ việc. Tôi có phải làm đủ 45 ngày báo trước rồi mới được nghỉ việc không?
Trả lời:
Khoản 3, Điều 38 Bộ luật Lao động 2012 quy định: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của bộ luật này.

Điều 156 Bộ luật Lao động 2012 quy định về quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai như sau:

Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Thời hạn mà lao động nữ phải báo trước cho người sử dụng lao động tuỳ thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

Pháp luật hiện hành không bắt buộc người lao động phải làm đủ 45 ngày báo trước thì mới coi là chấm dứt HĐLĐ đúng luật. Trong thời gian báo trước bạn có thể làm đơn xin nghỉ phép, hoặc xin nghỉ hưởng không lương và nếu được người sử dụng lao động đồng ý thì vẫn được nghỉ bình thường. Ngoài ra, nếu là lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo chỉ định của cơ quan y tế có thẩm quyền.