Chúng tôi trả lời

Công ty chậm thanh toán trợ cấp thôi việc, NLĐ có được bồi thường?
Chuyên mục:
Lao động
Người hỏi:
Bạn đọc
Email:
xxxxx@gmail.com
Số điện thoại:
01234789xxx
Tiêu đề câu hỏi:
Công ty chậm thanh toán trợ cấp thôi việc, NLĐ có được bồi thường?
Câu hỏi:
Tôi làm việc cho Cty từ năm 2003 đến năm 2010 thì xin chấm dứt hợp đồng. Công ty không thanh toán tiền trợ cấp thôi việc và khi đó do bận công việc tôi cũng không để ý đến quyền lợi đó. Đến tháng 10.2017, Cty thông báo với tôi về nhận tiền trợ cấp thôi việc, được tính đến thời điểm hết tháng 12.2008. Cty thanh toán như vậy đã đúng quy định không? Thời gian thanh toán muộn Cty phải có nghĩa vụ gì?
Trả lời:
Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 về Trợ cấp thôi việc:
1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Do từ năm 2009, người sử dụng lao động và người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp, nên công ty giải quyết trợ cấp thôi việc cho bạn tính đến thời điểm hết tháng 12.2008 là đúng quy định.

Việc công ty thanh toán trợ cấp thôi việc cho bạn là đúng. Nhưng có sự chậm trễ về thời gian, theo các quy định, công ty có trách nhiệm thanh toán trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động. Bạn có quyền yêu cầu công ty thanh toán tiền lãi trả chậm theo lãi suất ngân hàng tại thời điểm thanh toán.