Chúng tôi trả lời

Công ty hay công đoàn có trách nhiệm thông báo thay đổi về lương?
Chuyên mục:
Lao động
Người hỏi:
Vương Thị N
Email:
Nvt@yahoo.com.vn
Số điện thoại:
0934xxx457
Tiêu đề câu hỏi:
Công ty hay công đoàn có trách nhiệm thông báo thay đổi về lương?
Câu hỏi:
Gần đây, công ty chúng tôi có thay đổi chính sách lương, đã thảo luận và thông qua với công đoàn. Công đoàn có gửi thông tin về chính sách lương này cho công đoàn viên biết. Tuy nhiên, công ty thì không gửi chính thức một thông báo nào cho nhân viên về chính sách này. Đoàn viên có yêu cầu công ty gửi, thì công ty trả lời chỉ gửi cho công đoàn thôi. Xin hỏi cách làm như vậy có đúng không?
Trả lời:
Điều 93 Bộ luật Lao động hiện hành quy định về xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động

1. Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

2. Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

Do đó, khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động và trách nhiệm công bố về chính sách lương thuộc về người sử dụng lao động chứ không phải thuộc về tổ chức công đoàn.