Chúng tôi trả lời

Ký nhiều hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm tai nạn lao động ở đâu?
Chuyên mục:
Lao động
Người hỏi:
Nguyến Văn A
Email:
Anv@gmail.com
Số điện thoại:
0934xxx457
Tiêu đề câu hỏi:
Ký nhiều hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm tai nạn lao động ở đâu?
Câu hỏi:
Tôi ký hợp đồng lao động với 2 công ty. Cả hai công ty này đều yêu cầu phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, thì có đúng không? Vì sao lại như thế?
Trả lời:
Điều 43 Luật An toàn – Vệ sinh lao động 2013 quy định về đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

1. Đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại mục này là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 2 và người sử dụng lao động quy định tại khoản 3 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội.

2. Trường hợp người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động đã giao kết nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người lao động được giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo nguyên tắc đóng, hưởng do Chính phủ quy định.

Như vậy việc bạn giao kết hợp đồng lao động với hai công ty thì cả hai công ty đó đều phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho bạn là đúng. Lý do là khi bạn thực hiện các công việc theo các hợp đồng lao động đã giao kết thì đều có thể có nguy cơ dẫn đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở từng công ty, công việc đó.
Nguồn: laodong.vn