Chúng tôi trả lời

Nghỉ sẩy thai có được hưởng lương không?
Chuyên mục:
Bảo hiểm
Người hỏi:
Nguyễn Văn A
Email:
A@gmail.com
Số điện thoại:
02033xxxxxx
Tiêu đề câu hỏi:
Nghỉ sẩy thai có được hưởng lương không?
Câu hỏi:
Tôi 26 tuổi đi làm được 2 năm tại một doanh nghiệp năm 2018 tôi bị sẩy thai và được nghỉ chế độ sẩy thai 40 ngày. Trong thời gian nghỉ, tôi vẫn nhận được 1 tháng lương bình thường. Nhưng khi đi làm lại thì bộ phận kế toán của công ty thông báo trừ lương của tôi 26 ngày công. Công ty trừ như vậy có đúng không?
Trả lời:
Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn TKV trả lời:

Điều 90 Bộ luật lao động hiện hành quy định:

1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về mức hưởng chế độ thai sản:

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày.

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

Do bạn bị sảy thai và được nghỉ 40 ngày, trong những ngày này bạn không đi làm việc nên không được trả lương do công ty chi trả, mà được hưởng chế độ thai sản do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả theo Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội. Do đó, việc công ty trừ lại tiền lương của bạn là đúng.