Chúng tôi trả lời

Nghỉ thai sản xong phải làm việc lương thấp hơn có đúng?
Chuyên mục:
Lao động
Người hỏi:
Vương Thị N
Email:
Nvt@yahoo.com.vn
Số điện thoại:
0934xxx457
Tiêu đề câu hỏi:
Nghỉ thai sản xong phải làm việc lương thấp hơn có đúng?
Câu hỏi:
Sau khi nghỉ thai sản tôi quay lại làm việc nhưng công ty chuyển qua bộ phận khác và tiền lương thấp hơn. Công ty làm vậy đúng không?
Trả lời:
Điều 158 Bộ Luật lao động hiện hành quy định về Bảo đảm việc làm cho lao động nữ nghỉ thai sản như sau:

Lao động nữ được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 157 của Bộ luật này; trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản.

Như vậy, công ty có quyền bố trí việc làm khác cho bạn, nhưng tiền lương phải bảo đảm bằng mức lương trước khi nghỉ thai sản.