Thi đua lao động sản xuất

Công ty CP than Hà Tu phát động thi đua sản xuất 120 ngày đêm SXKD

Ngày đăng: 4/9/2019

Ngày 03/9, Công ty CP than Hà Tu đã tổ chức phát động thi đua 120 ngày đêm, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu SXKD năm 2019.

 
Các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể: Hoàn thành đất đá CBSX và bốc xúc thêm 5,3 triệu m3; Thực hiện bốc xúc 14 triệu m3 đất đá XDCB; đồng thời phấn đấu đưa lợi nhuận đạt chỉ tiêu kế hoạch điều hành của Công ty (30 tỷ đồng) và tiền lương 4 tháng cuối năm đạt 10 triệu đồng/người/tháng.

Để hoàn thành các mục tiêu, giải pháp chủ yếu đề ra, đó là: Chú trọng công tác giám sát về kỹ thuật, tiến độ phương hướng khai thác và đặc biệt là công tác ATVSLĐ; Bám sát kế hoạch điều hành hàng tháng của Công ty để cân đối thiết bị xe, máy, bố trí thiết bị khai thác và vận tải hợp lý, nâng cao thời gian hữu ích, năng suất thiết bị xe, máy, năng suất lao động; Thực hiện nghiêm kỷ cương kỷ luật khai trường trong công tác tổ chức điều hành sản xuất; Thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật công nghệ… mục tiêu tiết giảm chi phí sản xuất, cải thiện điều kiện khai trường, tạo điều kiện để phát huy hết năng lực của thiết bị, chất lượng than nguyên khai; Tăng cường công tác quản lý thiết bị (đồng bộ việc lập kế hoạch nhu cầu vật tư, sửa chữa, giải phóng nhanh xe, máy, theo dõi việc quản lý, thực hiện tiêu hao định mức, nhiên vật liệu…); Thường xuyên rà soát định biên, bố trí, sử dụng lao động, đề xuất các giải pháp nâng cao năng suất, thu nhập của người lao động.
 

 
Nhằm động viên, kích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân trong toàn đơn vị thực hiện Kế hoạch phát động LĐSX 120 ngày đêm, Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty đã thống nhất, ban hành cơ chế khuyến khích tiền lương thực hiện trong 4 tháng cuối năm 2019. Theo đó, các tổ sản xuất chính (tổ máy khoan, máy xúc đất, than, xe vận chuyển đất, than máy sàng) được xét khuyến khích tiền lương hằng tháng theo 02 mức: mức 01 hoàn thành từ 100%-103% chỉ tiêu kế hoạch tháng; mức 2 tăng thêm 20% so với mức 01 nếu hoàn thành từ 103% chỉ tiêu kế hoạch tháng. Tổng mức tiền lương của chuyên môn và công đoàn chi khuyến khích cho các đơn vị dự kiến khoảng 1,5 tỷ đồng. Với tinh thần “Kỷ luật - Đồng tâm”, CBCNLĐ trong toàn Công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát động thi đua LĐSX 120 ngày đêm, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 đã đề ra./.
Hoàng Huyền

Chia sẻ bài viết: