Thi đua lao động sản xuất

Kết thúc 9 tháng năm 2020, Than Vàng Danh sản xuất trên 2,8 triệu tấn than nguyên khai

Ngày đăng: 5/10/2020

Kết thúc 9 tháng, Than Vàng Danh sản xuất 2.818.667 tấn than nguyên khai, bằng 76,8% kế hoạch điều hành 3.350.000 tấn, đào lò mới đạt 25.038 m, bằng 75% kế hoạch năm. Đời sống mọi mặt của người lao động tiếp tục được quan tâm chăm lo chu đáo, thu nhập tiền lương bình quân đạt 16 triệu đồng/người/tháng.

Phó Quản đốc Phân xưởng KT 15 - Công ty than Vàng Danh trao đổi công việc với công nhân trước ca sản xuất

Với sự chỉ đạo “Chủ động - Sáng tạo - Quyết liệt ” cùng các biện pháp quản lý, quản trị tiếp tục được tăng cường, CBCN Công ty than Vàng Danh đã khắc phục những khó khăn, nỗ lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng đầu năm 2020. Bên cạnh việc duy trì sản xuất, công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 luôn được Công ty coi trọng, thường xuyên triển khai kịp thời và đồng bộ các giải pháp trong tình hình mới nhằm không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn Công ty quản lý.

Đối với nhiệm vụ quý IV năm 2020, Công ty phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu sau: than nguyên khai sản xuất 735.000 tấn, đào mới 8.719 mét lò. Nhiệm vụ trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là yêu cầu trong việc bảo đảm an toàn lao động, an ninh trật tự và an toàn về mọi mặt. Phát huy những kết quả đã đạt được, CNCB Công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện và về đích sớm các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Phạm Cường

Chia sẻ bài viết: