Công tác An toàn vệ sinh lao động

Công đoàn Công ty Than Uông Bí phối hợp thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ

Ngày đăng: 24/11/2020

Thực hiện Nghị quyết liên tịch về công tác ATVSLĐ của TKV, Công ty Than Uông Bí đã xây dựng Nghị quyết Liên tịch giữa Giám đốc - Công đoàn và Đoàn thanh niên.
Công ty Than Uông bí đã tích cực đôn đốc triển khai thực hiện nghị quyết, hàng quý kiểm điểm việc thực hiện và đề ra các nội dung chương trình cụ thể cho quý tiếp theo.
 

Đoàn kiểm tra của TKV kiểm tra việc triển khai thực hiện NQLT về ATVSLĐ năm 2020 tại Công ty
 
Trên cơ sở nghị quyết liên tịch, Công đoàn Công ty đã chủ động xây dựng Chương trình hành động về công tác ATVSLĐ và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả như phối hợp với chuyên môn; Tham gia phát động phong trào thi đua về công tác ATVSLĐ trong năm 2020. Hướng dẫn các CĐBP đăng ký đảm nhận công trình đảm bảo ATVSLĐ và tuyên truyền vận động ĐVCĐ chấp hành tốt công tác an toàn; phối hợp kiểm tra ATVSLĐ, giải quyết chế độ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp. Hướng dẫn chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV.

Tham gia động viên khen thưởng về công tác ATVSLĐ... Công đoàn Công ty thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với các Công đoàn bạn để từ đó học tập áp dụng các cách làm hay, sáng tạo trong việc phối hợp thực hiện nghị quyết liên tịch.

Với một số việc như đã nêu, Công đoàn Công ty Than Uông Bí đã tham gia tích cực triển khai thực hiện nghị quyết, từng bước cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, nâng cao hiệu quả về công tác an toàn lao động và sản xuất kinh doanh của Công ty.
                                                                                         
                                                                                   Nguyễn Mạnh Cường

Chia sẻ bài viết: