Thư viện ảnh

  • Hoạt động Thể thao chào mừng kỷ niệm 80 ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 – 12/11/2016)
  • Hoạt động Thể thao chào mừng kỷ niệm 80 ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 – 12/11/2016)
  • Hoạt động Thể thao chào mừng kỷ niệm 80 ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 – 12/11/2016)
  • Hoạt động Thể thao chào mừng kỷ niệm 80 ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 – 12/11/2016)
  • Hoạt động Thể thao chào mừng kỷ niệm 80 ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 – 12/11/2016)
  • Hoạt động Thể thao chào mừng kỷ niệm 80 ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 – 12/11/2016)
  • Hoạt động Thể thao chào mừng kỷ niệm 80 ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 – 12/11/2016)
Thư viện ảnh