Chúng tôi trả lời

Đóng bảo hiểm xã hội ngắt quãng, có được hưởng chế độ thai sản?
Chuyên mục:
Bảo hiểm
Người hỏi:
Trương Thị N
Email:
NTT@gmail.com
Số điện thoại:
0934567xxx
Tiêu đề câu hỏi:
Đóng bảo hiểm xã hội ngắt quãng, có được hưởng chế độ thai sản?
Câu hỏi:
Tôi đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 7.2017 đến tháng 7.2020 thì nghỉ. Từ tháng 11.2020 đến đầu tháng 2.2021 tôi đóng bảo hiểm xã hội tại công ty mới. Thời gian đó, tôi có thai, nhưng do thai yếu nên phải nghỉ việc. Khi sinh con tôi có được hưởng chế độ thai sản không?
Trả lời:
Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Do bạn đã đóng bảo hiểm xã hội trên 12 tháng và nếu bạn phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con nên sẽ được hưởng chế độ thai sản.