Chúng tôi trả lời

Cách tính trợ cấp tai nạn lao động thế nào?
Chuyên mục:
Bảo hiểm
Người hỏi:
Trần Văn B
Email:
Btv@gmail.com
Số điện thoại:
0123xxxx368
Tiêu đề câu hỏi:
Cách tính trợ cấp tai nạn lao động thế nào?
Câu hỏi:
Tôi bị tai nạn lao động và suy giảm khả năng lao động 22%. Tôi sẽ được hưởng chế độ trợ cấp thế nào?
Trả lời:
Điều 46 Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành quy định về trợ cấp một lần như sau:

1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau:

a) Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

Do bạn bị tai nạn lao động dẫn đến suy giảm khả năng lao động 22%, nên bạn được hưởng trợ cấp một lần theo mức (22 – 5) X 0,5 + 5 = 13,5 lần mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở hiện hành là 1,49 triệu đồng/tháng. Do đó, bạn được hưởng trợ cấp một lần bằng 20.115.000 đồng.