Chúng tôi trả lời

Có được hưởng lương khi nghỉ phục hồi do tai nạn lao động?
Chuyên mục:
Bảo hiểm
Người hỏi:
Nguyến Văn A
Email:
Anv@gmail.com
Số điện thoại:
0934xxx457
Tiêu đề câu hỏi:
Có được hưởng lương khi nghỉ phục hồi do tai nạn lao động?
Câu hỏi:
Tôi bị tai nạn lao động và đã hưởng trợ cấp. Hiện tại tôi đang nghỉ việc để điều trị, phục hồi. Vậy, tôi có được trả lương thời gian nghỉ việc này không?
Trả lời:
Khoản 3, 4 Điều 10 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc quy định tham gia Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

3. Đối với thời gian người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động thì người sử dụng lao động nơi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động quy định tại khoản 3 Điều 38 của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bao gồm cả tiền lãi theo quy định đối với người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết quyền lợi cho người lao động.

Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người sử dụng lao động có trách nhiệm đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

3. Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động;

Theo quy định pháp luật trích dẫn trên, công ty có trách nhiệm trả lương đầy đủ cho bạn trong thời gian nghỉ việc điều trị, phục hồi chức năng lao động.