Chúng tôi trả lời

Nghỉ việc bao lâu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần?
Chuyên mục:
Bảo hiểm
Người hỏi:
Trương Thị N
Email:
NTT@gmail.com
Số điện thoại:
0234876xxx
Tiêu đề câu hỏi:
Nghỉ việc bao lâu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần?
Câu hỏi:
Em họ tôi đã có quyết định cho thôi việc từ đầu tháng 12.2020 và không có ý định đi làm, đóng bảo hiểm xã hội nữa. Sau bao lâu thì em họ tôi được hưởng bảo hiểm xã hội một lần?
Trả lời:
Căn cứ Điểm b) Khoản 1 và Khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định về bảo hiểm xã hội một lần như sau:

"1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, sau một năm kể từ ngày nhận được quyết định nghỉ việc và em họ bạn không tiếp tục tham gia BHXH, nếu bạn có yêu cầu thì Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết chế độ BHXH một lần cho bạn.