Chúng tôi trả lời

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn?
Chuyên mục:
Bảo hiểm
Người hỏi:
Trương Thị N
Email:
NTT@gmail.com
Số điện thoại:
0234876xxx
Tiêu đề câu hỏi:
Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn?
Câu hỏi:
Tôi làm công ty cũ được 5 năm sau đó chấm dứt hợp đồng lao động và chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Khi tôi đi làm ở công ty mới có được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp không?
Trả lời:
Điều 45 Luật Việc làm 2013 quy định về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó của người lao động không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo được tính lại từ đầu, trừ trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều 53 của Luật này.

3. Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về viên chức.

Do đó, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của bạn sẽ được cộng dồn.