Chi tiết văn bản

Hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ
Tên văn bản
Hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ
Nguồn
Nhóm tài nguyên
Văn bản Công đoàn TKV
File đính kèm