Chi tiết văn bản

Kế hoạch xây dựng nòng cốt đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về tổ chức Công đoàn Việt Nam
Tên văn bản
Kế hoạch xây dựng nòng cốt đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về tổ chức Công đoàn Việt Nam
Nguồn
Nhóm tài nguyên
Ban Tuyên giáo
File đính kèm