Chi tiết văn bản

V/v công nhận kết quả xếp loại chất lượng hoạt động và khen thưởng tổ chức Công đoàn năm 2020
Tên văn bản
V/v công nhận kết quả xếp loại chất lượng hoạt động và khen thưởng tổ chức Công đoàn năm 2020
Nguồn
Nhóm tài nguyên
Ban Tổ chức
File đính kèm