Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Ngày đăng: 27/10/2016

Cơ cấu tổ chức: (Cập nhật 01/6/2023)
Tổng số 112 công đoàn cơ sở và cơ sở thành viên, trong đó 65 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn TKV, bao gồm 61 công đoàn cơ sở và 04 công đoàn cấp trên cơ sở; Tổng số cán bộ công đoàn chuyên trách 130 người, trong đó cơ quan công đoàn TKV 20 người, được biên chế tại 4 ban chuyên đề; 1.220 công đoàn bộ phận, 5.474 tổ công đoàn; Tổng số đoàn viên 97.236 người, trong đó nữ 19.497 người. Địa bàn hoạt động 42 tỉnh, thành trong nước.

Chức năng:
- Đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động trong Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam;
- Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế;
- Giáo dục, động viên công nhân, viên chức, người lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương công tác của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp mình.
- Tham gia với Tổng Giám đốc về quy hoạch, kế hoạch và mục tiêu phát triển kinh tế của Tập đoàn, tham gia xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, chế độ tiền lương, tiền thưởng và các quy định có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong Tập đoàn.
- Phối hợp với Tổng Giám đốc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị người lao động; đại diện cho đoàn viên và người lao động ký thỏa ước lao động tập thể với Tổng Giám đốc phù hợp với các quy định của pháp luật, tham gia các hội đồng của Tập đoàn để giải quyết các vấn đề có liên quan đến đoàn viên, người lao động. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước.
- Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở và đơn vị trực thuộc tham gia quản lý; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
- Quyết định thành lập hoặc giải thể các Công đoàn cơ sở, đơn vị trực thuộc. Thực hiện công tác cán bộ theo sự phân cấp của Công đoàn cấp trên, chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
- Quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
- Phối hợp với liên đoàn lao động địa phương xây dựng quy chế phối hợp chỉ đạo để hướng dẫn các công đoàn cơ sở của ngành đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố; Thực hiện công tác đối ngoại theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 

Chia sẻ bài viết: