Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC

Ngày đăng: 16/11/2016

BAN TỔ CHỨC
 
Đồng chí: Nguyễn Trung Hiếu
Chức vụ: PCT kiêm Trưởng ban
Điện thoại: 0912 575 974
Email: trunghieutnm@gmail.com

 
Đồng chí: Đỗ Mạnh Thắng
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Điện thoại:
Cơ quan: (024) 6293 8209
Di động: 0948 150 286
Email: thangdm@vinacomin.vn
 
 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

a. Chức năng:

Nghiên cứu, tham mưu, giúp Ban chấp hành, Ban thường vụ về công tác phát triển đoàn viên, xây dựng hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ Công đoàn, hướng dẫn tổ chức các hoạt động nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ Công đoàn.


b. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu đề xuất xây dựng đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ Công đoàn các cấp trong Tập đoàn TKV. Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng đội ngũ cán bộ, chính sách cán bộ, đào tạo cán bộ; chương trình, kế hoạch, phát triển đoàn viên; thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh.

- Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phối hợp với Uỷ ban kiểm tra thực hiện kiểm tra thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo cán bộ, tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh, cấp phát và hướng dẫn sử dụng thẻ đoàn viên. Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ.

- Thẩm định và trình Ban Thường vụ các đề án tổ chức, nhân sự cán bộ dự kiến đề bạt, bổ nhiệm  cán bộ. Thẩm tra xác minh, đối với cán bộ công đoàn khi có yêu cầu.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các ban của cơ quan Công đoàn TKV và cán bộ chuyên trách Công đoàn các đơn vị trực thuộc, dự thảo Quyết định của Ban Thường vụ về thành lập mới, sát nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp của Công đoàn.

- Quản lý cán bộ theo phân cấp của Ban Thường vụ, bao gồm các công việc: Quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, bố trí, phân công, điều động cán bộ, nhận xét, đánh giá cán bộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, thực hiện chính sách cán bộ, dự thảo Quyết định của Ban Thường vụ về công tác cán bộ; Quản lý công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn. Sơ kết, tổng kết, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo cán bộ.

- Hướng dẫn, tổ chức và trình Ban Thường vụ xét duyệt, đề nghị Tổng Liên đoàn tặng thưởng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho cán bộ, đoàn viên.

Chia sẻ bài viết: