Ban Chính sách – Pháp luật

BAN CHÍNH SÁCH – PHÁP LUẬT

Ngày đăng: 16/11/2016

BAN CHÍNH SÁCH – PHÁP LUẬT
 
Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn
Chức vụ: Trưởng ban
Điện thoại:
-  Cơ quan: (024) 6296 3152
-  Di động:  0913 080 784
Email: tuanna.cd@vinacomin.vn;

 
Đồng chí: Mạc Duy Dương
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0913 468 688
Email:duongmd@vinacomin.vn;    
macduyduong@gmail.com
Đồng chí: Nguyễn Đình Thúy
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0906 182 658
Email:  dinhthuytnnm@gmail.com  
Đồng chí: Đặng Hoa Quỳnh
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0982 155 868
Email: quynhdh@vinacomin.vn 
Đồng chí: Nguyễn Văn Tuyến
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0934 499 123
Email: tuyentndm@gmail.com;  
 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

a. Chức năng:
Nghiêm cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tham gia, đề xuất với cấp uỷ Đảng, cơ quan quản lý những nội dung có liên quan đến thực thi pháp luật, chính sách kinh tế - xã hội; tham gia xây dựng chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ; kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước trong CNVCLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hoà ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; tổ chức chỉ đạo công tác BHLĐ; hướng dẫn chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn; hướng dẫn các hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật và các hoạt động xã hội của Công đoàn.

b. Nhiệm vụ:
- Đề xuất các vấn đề  liên quan đến cơ chế quản lý kinh tế, xã hội, chính sách lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, thu nhập, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà ở và các chính sách xã hội có liên quan đến CNVCLĐ.
- Nghiên cứu đề xuất nội dung tham gia xây dựng TƯLĐTT, các nội quy, quy chế và các văn bản có liên quan đến CNVCLĐ và Công đoàn trong Tập đoàn TKV.
- Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động; tổ chức và hoạt động thanh tra nhân dân.
- Chủ trì và phối hợp với các ban thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định của Nhà nước. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và Công đoàn.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật có liên quan đến CNVCLĐ. Theo dõi, hướng dẫn các Công đoàn  trực thuộc thực hiện kiểm tra, giám sát thi hành chính sách, pháp luật về lao động, luật Công đoàn. Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tham gia các đoàn điều tra tai nạn lao động. Tổ chức hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về bảo hộ lao động và chỉ đạo phong trào quần chúng trong công tác bảo hộ lao động.
- Hướng dẫn và thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật về lao động, Công đoàn, hoạt động quỹ vay vốn giải quyết việc làm.
- Theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Công đoàn trong việc giải quyết tranh chấp lao động, đình công của tập thể người lao động, hướng dẫn việc thực hiện vai trò tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi người lao động trong các vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp.
- Theo dõi hướng dẫn việc tổ chức thực hiện cơ chế đối thoại, hợp tác tại nơi làm việc; thương lượng tập thể và đối thoại xã hội tại các cấp Công đoàn trực thuộc; theo dõi việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Chia sẻ bài viết: