Ban Chính sách Pháp luật và QHLĐ

BAN CSPL và QHLĐ

Ngày đăng: 16/11/2016

BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG
 
Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn
Chức vụ: Trưởng ban
Điện thoại:
-  Cơ quan: (024) 6296 3152
-  Di động:  0913 080 784
Email: tuanna.cd@vinacomin.vn;

 
Đồng chí: Mạc Duy Dương
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0913 468 688
Email:duongmd@vinacomin.vn;    
macduyduong@gmail.com
Đồng chí: Nguyễn Văn Tuyến
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0934 499 123
Email: tuyentndm@gmail.com;  
Đồng chí: Đỗ Văn Doanh
Chức vụ: Chuyên viên chính
Điện thoại: 0912 349 939
Email:doanhdv@vinacomin.vn;
doanhcd.vinacomin@gmail.com
 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

a. Chức năng:

Tham mưu, giúp việc ban chấp hành, ban thường vụ trong tổ chức triển khai thực hiện các chuyên đề công tác công đoàn.

b. Nhiệm vụ:

- Đề xuất các vấn đề về cơ chế quản lý kinh tế, xã hội, chính sách lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, thu nhập, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà ở và các chính sách xã hội có liên quan đến công nhân viên chức lao động.

- Nghiên cứu, đề xuất nội dung tham gia xây dựng pháp luật và văn bản pháp luật có liên quan đến công nhân viên chức lao động và công đoàn theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn. 

- Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động hội nghị người lao động; tổ chức và hoạt động thanh tra nhân dân.

- Chủ trì và phối hợp với các ban thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định của Nhà nước. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn. 

- Tham gia với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật lao động, Luật Công đoàn và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến công nhân viên chức lao động. Theo dõi, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát thi hành chính sách, pháp luật về lao động, Luật Công đoàn. Chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia các đoàn điều tra tai nạn lao động. Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về an toàn vệ sinh lao động và chỉ đạo phong trào quần chúng trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Bố trí cán bộ thường trực tại Văn phòng Quảng Ninh để thường xuyên tham gia phối hợp với chuyên môn kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác AT-VSLĐ tại các đơn vị hầm lò.

- Hướng dẫn và thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật về lao động, Luật Công đoàn; về hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm, hoạt động quỹ vay vốn giải quyết việc làm; các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo.  

- Theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo các cấp công đoàn trong việc giải quyết tranh chấp lao động, đình công, của tập thể người lao động; hướng dẫn việc thực hiện vai trò tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi người lao động trong các vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp…

- Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện cơ chế đối thoại, hợp tác tại nơi làm việc; thương lượng tập thể và đối thoại xã hội ở các cấp công đoàn; theo dõi vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Chia sẻ bài viết: