Ban Tuyên giáo

BAN TUYÊN GIÁO

Ngày đăng: 16/11/2016

BAN TUYÊN GIÁO
Điện thoại: (0203) 3828 668

 
Đồng chí: Nguyễn Quang Tê
Chức vụ: Trưởng ban
Điện thoại: 0913 261 067
Email: tenq@vinacomin.vn

 
Đồng chí: Phạm Văn Tiến
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0912 458 592
Email: tienpv@vinacomin.vn


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

a. Chức năng:
- Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ, hướng dẫn triển khai công tác tuyên giáo Công đoàn.

b. Nhiệm vụ:
- Nghiên cứu, hướng dẫn nội dung, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chủ trương đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn, công tác phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ.

- Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với đặc điểm, điều kiện của CNVCLĐ trong ngành, nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của CNVCLĐ, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

- Giúp Ban Thường vụ theo dõi, kiểm tra, định hướng hoạt động và quản lý nội dung Trang thông tin website công đoàn TKV, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn.

- Tham mưu, hướng dẫn các Công đoàn tham gia tổ chức việc học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CNVCLĐ.

- Tổ chức tổng kết hoạt động tuyên giáo công đoàn, tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ.
 

Chia sẻ bài viết: