Ban Tuyên giáo - Nữ công

BAN TUYÊN GIÁO - NỮ CÔNG

Ngày đăng: 16/11/2016

BAN TUYÊN GIÁO - NỮ CÔNG
Điện thoại: 

 
Đồng chí: Nguyễn Quang Tê
Chức vụ: Trưởng ban
Điện thoại: 0913 261 067
Email: tenq@vinacomin.vn

 
Đồng chí: Lê Thị Kim Ngân
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Điện thoại:
Cơ quan: (024) 6293 8209
Di động: 0912 215 668
Email: lengan.cd@vinacomin.vn
Đồng chí: Phạm Văn Tiến
Chức vụ: Chuyên viên chính
Điện thoại: 0912 458 592
Email: tienpv@vinacomin.vn


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

a. Chức năng:

Tham mưu, giúp việc ban chấp hành, ban thường vụ trong tổ chức triển khai thực hiện các chuyên đề công tác công đoàn.

b. Nhiệm vụ:

+
Công tác tuyên giáo:

 

- Tham mưu, triển khai tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tuyên truyền, vận động công nhân lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, thích ứng với yêu cầu hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

- Chủ động thông tin, tuyên truyền về phong trào công nhân, hoạt động công đoàn; phòng chống tệ nạn xã hội trong công nhân viên chức lao động gắn với việc nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn trên các phương tiện truyền thông, phát triển hệ thống thông tin cơ sở, các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu đoàn viên, người lao động.

- Giúp ban thường vụ theo dõi, kiểm tra, định hướng hoạt động và quản lý nội dung báo, tạp chí, bản tin công đoàn; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn. 

- Tổ chức tổng kết thực tiễn về hoạt động tuyên giáo công đoàn; tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân viên chức lao động.

- Tham mưu, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; xây dựng nội dung, hướng dẫn các cấp công đoàn quản lý nhà văn hoá và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao trong công nhân viên chức lao động.

+ Công tác nữ công:

- Nghiên cứu, tham mưu về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động phù hợp chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Tham mưu, đề xuất các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác dân số chính sách sức khỏe sinh sản, trẻ em; các hoạt động về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn. Tổ chức các phong trào thi đua trong nữ công nhân viên chức lao động; thực hiện lồng ghép các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với hoạt động nữ công đoàn.

- Phối hợp với các ban, đơn vị, các tổ chức và cơ quan liên quan đề xuất, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, luật pháp đối với lao động nữ. 

- Theo dõi, hướng dẫn hoạt động chuyên đề nữ công của công đoàn các cấp. Chủ động phối hợp với các ban triển khai, sơ kết, tổng kết những chuyên đề công tác về nữ công nhân viên chức lao động và hoạt động nữ công.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nữ công.

Chia sẻ bài viết: