Ban Nữ công

BAN NỮ CÔNG

Ngày đăng: 16/11/2016

BAN NỮ CÔNG
 
Đồng chí: Trần Cẩm Hà
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Điện thoại:
-    Cơ quan: (0203) 3624 192
-    Di động:  0942 469 111
Email: hatc@vinacomin.vn


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

a. Chức năng:

- Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban chấp hành, Ban thường vụ về công tác vận động nữ CNVCLĐ; chính sách pháp luật có liên quan đến nữ CNVCLĐ; những vấn đề về giới tính, bình đẳng giới, lồng ghép giới cho hoạt động Công  đoàn, công tác cán bộ nữ vì sự tiến bộ của nữ CNVCLĐ.


b. Nhiệm vụ:

- Tham mưu, đề xuất các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, cán bộ nữ, các vấn đề về công tác gia đình, về giới và bình đẳng giới, công tác bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, công tác dân số sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình.
- Phối hợp với các ban, đơn vị, tổ chức và các cơ quan liên quan đề xuất, kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với lao động nữ, trẻ em.
- Theo dõi, hướng dẫn hoạt động chuyên đề nữ công của Công đoàn các cấp. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nữ công. Chủ động phối hợp với các ban triển khai sơ, tổng kết những chuyên đề công tác về nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công.

Chia sẻ bài viết: