Ban Tài chính

BAN TÀI CHÍNH

Ngày đăng: 16/11/2016

BAN TÀI CHÍNH
Điện thoại: (024) 6297 8452

 
Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Ly
Chức vụ: Trưởng ban
Điện thoại: 0982 554 946
Email: lynth@vinacomin.vn;
           honglyimsat@gmail.com
Đồng chí: Bùi Thị Nhung
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0936 239 286
Email: nhungbt.cd@vinacomin.vn

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

a. Chức năng:

Tham mưu và giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo dõi công tác quản lý tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế và đầu tư xây dựng cơ bản của Công đoàn theo quy định của pháp luật. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng các quy định, hướng dẫn về thu, chi, sử dụng, quản lý ngân sách Công đoàn theo phân cấp của Tổng Liên đoàn.

b. Nhiệm vụ:

- Thực hiện nhiệm vụ thu kinh phí công đoàn theo phân cấp của Tổng Liên đoàn.
- Chỉ đạo và hướng dẫn các Công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện dự toán ngân sách hàng năm, xem xét và tổng hợp dự toán hàng năm, quyết toán hàng quý và cả năm, báo cáo Ban Thường vụ duyệt trước khi gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét duyệt.
- Thực hiện chức năng giám đốc tài chính, thông qua công tác tài chính giúp Ban Thường vụ chỉ đạo thực hiện các mặt công tác của công đoàn.
- Thực hiện công tác kế toán, thống kê, tổng hợp tình hình thu, chi và quản lý tài chính, tài sản đơn vị kế toán cấp tổng dự toán; thu, chi quản lý tài chính, tài sản và làm công tác kế toán, của cơ quan Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam. Tổ  chức chi, thanh quyết toán, theo dõi kinh phí phục vụ hoạt động của các đơn vị do cấp mình quản lý chưa thành lập công đoàn cơ sở đã đóng kinh phí công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn. Tổng hợp thu, chi quỹ hoạt động xã hội của Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam theo quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
- Hướng dẫn, kiểm tra tài chính, tài sản các Công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc, bảo đảm  thu, chi và quản lý tốt tài chính, tài sản Công đoàn.
- Tham mưu giúp ban thường vụ tổ chức quản lý và hướng dẫn công đoàn cấp dưới hoạt động kinh tế công đoàn.
- Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn cho cán bộ tài chính công đoàn cấp dưới và các đơn vị trực thuộc.
- Theo dõi thanh toán lương, BHYT, BHXH cho cán bộ công chức cơ quan Công đoàn TKV.

Chia sẻ bài viết: