Văn phòng UBKT

VĂN PHÒNG UBKT

Ngày đăng: 16/11/2016

VĂN PHÒNG UBKT
Điện thoại: (024) 6290 2652
Đồng chí: Vũ Thị Hải Yến
Chức vụ: Chủ nhiệm
Điện thoại: 0983 502 998
Email: yenvth@vinacomin.vn;
yenvuvu@gmail.com

 
Đồng chí: Đỗ Văn Doanh
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0912 349 939
Email:doanhdv@vinacomin.vn;
doanhcd.vinacomin@gmail.com

 


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

a. Chức năng:

Giúp Uỷ ban kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Quy chế hoạt động của Uỷ ban kiểm tra do Ban chấp hành, thông qua. Chủ trì phối hợp với các ban và cùng các cơ quan liên quan giải quyết đơn thư khiếu tố của CNVCLĐ. Theo dõi, hướng dẫn việc giải quyết đơn thư khiếu tố của các cấp Công đoàn.


b. Nhiệm vụ:

- Tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, quy chế hoạt động của Uỷ ban kiểm tra.
- Theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động định kỳ của Uỷ ban kiểm tra và chuẩn bị nội dung và các kỳ họp Uỷ ban kiểm tra.
- Tổng hợp xây dựng báo cáo hoạt động và đề xuất chương trình công tác của Uỷ ban kiểm tra trong các kỳ họp thường kỳ của Ban Chấp hành.
- Chủ động phối hợp với các ban giải quyết các đơn thư khiếu tố và các công việc khác có liên quan, tham gia xây dựng, bổ xung sửa đổi các quy định có liên quan đến công tác kiểm tra.
- Giúp uỷ ban kiểm tra triển khai việc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế Công đoàn đồng cấp và cấp dưới.
- Giúp uỷ ban kiểm tra đề xuất, kiến nghị với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các đơn vị được kiểm tra những vấn đề có liên quan đến hoạt động kiểm tra.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hưỡng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra. Tổng kết thực tiễn hoạt động của Uỷ ban kiểm  tra Công đoàn các cấp. 

Chia sẻ bài viết: