Văn phòng

VĂN PHÒNG

Ngày đăng: 16/11/2016

VĂN PHÒNG
 
Đồng chí: Lưu Thanh Hải
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Điện thoại:
-  Cơ quan: (024) 6328 4245
-  Di động: 0912 259 155
Email: hailt@vinacomin.vn
Đồng chí: Lê Thị Kim Ngân
Chức vụ: Phó Chánh văn phòng
Điện thoại:
Cơ quan: (024) 6293 8209
Di động: 0912 215 668
Email: lengan.cd@vinacomin.vn
Đồng chí: Hoàng Thị Thu Trang
Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 
- Cơ quan: (024) 6293 8209
- Di động: 0983 250 985
Email: thutrang1985@gmail.com;
Đồng chí: Trần Thanh Hoàng
Nhân viên Lái xe
Điện thoại: 0912 330 896
Email:
Đồng chí: Trần Mạnh Hà
Nhân viên Lái xe
Điện thoại: 0904 237 797
Email:

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

a. Chức năng:

Tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo hoạt động Công đoàn các cấp và cơ quan; nắm bắt tình hình CNVCLĐ và công tác Công đoàn. Trực tiếp quản lý tài sản và phối hợp với các ban đảm bảo phục vụ các hoạt động tại cơ quan. Là nơi tổng hợp thông tin phục vụ lãnh đạo.


b. Nhiệm vụ:

- Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác; là đầu mối phối hợp, điều hoà chương trình công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, uỷ viên Ban Thường vụ và các Ban chuyên đề để thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác của Ban Thường vụ.
- Quản lý các văn bản và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành. Tiếp nhận, phát hành, lưu trữ công văn, tài liệu.
- Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực và Ban thường vụ. Theo dõi, đôn đốc các cấp công đoàn thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
- Phối hợp với các ban, đơn vị hữu quan nghiên cứu, tổng hợp tình hình CNVCLĐ, đề xuất một số chủ trương công tác đối với CNVCLĐ và Công đoàn. Chủ trì hoặc phối hợp cùng các ban tham gia xây dựng các văn bản, đề án do Ban Thường vụ giao. Theo dõi, đánh giá tổng hợp, tình hình, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Phối hợp với các ban, đơn vị giúp Ban thường vụ chỉ đạo kiểm tra, sơ, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định các chuyên đề công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.
- Bảo đảm điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thường trực. Bố trí phương tiện, nơi làm việc cho các ban, đón tiếp khách đến làm việc. Tổ chức phục vụ hội nghị của Công đoàn TKV. Giúp thủ trưởng cơ quan cùng Công đoàn cơ quan, sơ, tổng kết hội nghị dân chủ cơ quan.
 

Chia sẻ bài viết: