Văn phòng

VĂN PHÒNG

Ngày đăng: 16/11/2016

VĂN PHÒNG
 
Đồng chí: Nguyễn Đình Thúy
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Điện thoại:
- Cơ quan: (024) 6328 4245

- Di động: 0906 182 658
Email:  dinhthuytnnm@gmail.com  
Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Ly
Chức vụ: Kế toán trưởng
Điện thoại: 0982 554 946
Email: lynth@vinacomin.vn;
           honglyimsat@gmail.com
Đồng chí: Trần Cẩm Hà
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại:
-    Cơ quan: (0203) 3624 192
-    Di động:  0942 469 111
Email: hatc@vinacomin.vn
Đồng chí: Bùi Thị Nhung
Chức vụ: Chuyên viên chính
Điện thoại: 0936 239 286
Email: nhungbt.cd@vinacomin.vn
Đồng chí: Hoàng Thị Thu Trang
Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 
- Cơ quan: (024) 6293 8209
- Di động: 0983 250 985
Email: thutrang1985@gmail.com;
Đồng chí: Nguyễn Lương Bình
Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 
- Cơ quan: (024) 6293 8209
- Di động: 0915 292 868
Email: nlbinh84@gmail.com;
Đồng chí: Trần Thanh Hoàng
Nhân viên Lái xe
Điện thoại: 0912 330 896
Email:
Đồng chí: Trần Mạnh Hà
Nhân viên Lái xe
Điện thoại: 0904 237 797
Email:

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

a. Chức năng:

Tham mưu, giúp việc ban chấp hành, ban thường vụ trong tổ chức triển khai thực hiện các chuyên đề công tác công đoàn.

b. Nhiệm vụ:

+ Công tác văn phòng:

- Giúp ban chấp hành, ban thường vụ xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác. Là đầu mối phối hợp, điều hoà chương trình công tác của chủ tịch, phó chủ tịch, uỷ viên ban thường vụ để thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác của ban thường vụ. 

- Quản lý các văn bản và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do ban chấp hành, ban thường vụ ban hành. Tiếp nhận, phát hành, lưu trữ công văn, tài liệu.

- Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực và ban thường vụ. Theo dõi, đôn đốc các cấp công đoàn thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

- Tham gia phối hợp với các ban, đơn vị liên quan nghiên cứu, tổng hợp tình hình công nhân viên chức lao động; đề xuất một số chủ trương công tác đối với CÔNG nhân viên chức lao động và công đoàn. Chủ trì hoặc phối hợp cùng các ban tham gia xây dựng các văn bản và một số đề án do ban thường vụ giao. Theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của ban chấp hành, ban thường vụ. Phối hợp với các ban, đơn vị giúp ban thường vụ chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định các chuyên đề công tác của ban chấp hành, ban thường vụ. 

- Bảo đảm điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực. Bố trí phương tiện, điều kiện và nơi làm việc cho các ban, đón tiếp khách đến làm việc tại Văn phòng Hà Nội và Quảng Ninh. Tổ chức phục vụ các hội nghị, quản lý tài sản, đảm bảo trật tự, trị an trong cơ quan. Giúp thủ trưởng cơ quan cùng với công đoàn cơ quan tổ chức sơ kết, tổng kết, hội nghị dân chủ cơ quan.

- Thực hiện công tác đối ngoại và các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ và yêu cầu ban chấp hành, ban thường vụ.

+ Công tác tài chính:

- Thực hiện nhiệm vụ thu kinh phí công đoàn theo phân cấp của TLĐ.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện dự toán thu, chi tài chính hàng năm; xét duyệt và tổng hợp dự toán, quyết toán năm, báo cáo Tổng Liên đoàn xét duyệt.

- Kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn và nộp kinh phí lên công đoàn cấp trên.

- Thực hiện chức năng giám đốc tài chính, thông qua công tác tài chính giúp ban thường vụ chỉ đạo thực hiện các mảng công tác khác của công đoàn.

- Tham mưu giúp ban thường vụ tổ chức quản lý và hướng dẫn công đoàn cấp dưới hoạt động kinh tế công đoàn.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tài chính công đoàn cấp dưới và các đơn vị trực thuộc.

- Thực hiện công tác kế toán, thống kê, tổng hợp tình hình thu, chi, quản lý tài chính, tài sản và làm công tác kế toán của cơ quan công đoàn ngành; tổ chức chi, thanh quyết toán, theo dõi kinh phí chi phục vụ hoạt động của các đơn vị do cấp mình quản lý đã đóng kinh phí công đoàn nhưng chưa thành lập công đoàn cơ sở theo quy định của Tổng Liên đoàn.

Chia sẻ bài viết: