Tin Tập đoàn TKV

Tháng 6/2020: Các chỉ tiêu SXKD của TKV đều đạt và vượt kế hoạch

Ngày 2/7, tại Trụ sở Tập đoàn và Trung tâm điều hành sản xuất Quảng Ninh diễn ra Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng