Đời sống - Xã hội

Than Nam Mẫu tổ chức đối thoại với công nhân lao động

Ngày đăng: 8/10/2019

Nhằm bảo đảm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và nắm bắt tư tưởng người lao động, vừa qua Than Nam Mẫu đã tổ chức Hội nghị đối thoại với công nhân lao động năm 2019, đây cũng là hoạt động thường niên được Công ty triển khai thực hiện.

 
Tham dự đối thoại kỳ này là trên 130 đồng chí công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu tại các đơn vị cùng Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty. Sau phần đánh giá chung của lãnh đạo Công ty về tình hình sản xuất của đơn vị trong 9 tháng đầu năm, người lao động đã có buổi đối thoại trực tiếp với các ý kiến được đưa ra thảo luận xoay quanh các nội dung chính như: Các vấn đề liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, BHLĐ; công tác đầu tư thiết bị cải thiện điều kiện làm việc cũng như quyền lợi của người lao động.Với tinh thần làm việc thẳng thắn, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty đã đại diện cho lãnh đạo đơn vị tiếp nhận và trả lời tất cả các ý kiến được nêu ra, đồng thời dựa trên các ý kiến đóng góp Công ty cũng chỉ đạo các phòng ban chuyên môn rà soát lại tất cả các vấn đề còn tồn tại để tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động có môi trường làm việc an toàn, ăng suất và thu nhập cao để họ yên tâm công tác. Bên cạnh đó đồng chí cũng nhấn mạnh người lao động cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm; ý thức trong quá trình làm việc, vận hành và bảo quản tốt phương tiện, công cụ lao động để quá trình sản xuất đạt hiệu quả cao nhất.
 
 
Đại biểu tham gia phát biểu đối thoại
Sau nửa ngày làm việc Hội nghị đối thoại đã đạt được sự nhất trí cao về các vấn đề nêu ra, các ý kiến chưa được đề cập thảo luận Công ty sẽ tiếp nhận thông qua phiếu lấy ý kiến người lao động và tiếp nhận trực tiếp tại phòng tiếp công dân. Đây chính là hoạt động có ý nghĩa quan trọng cho việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, từ đó xây dựng đơn vị ngày càng phát triển./.
Đăng Hải - Quốc Khương

Chia sẻ bài viết: