Tin tức

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất – Công ty CP Hoa tiêu Hàng hải - TKV thành công tốt đẹp

Ngày đăng: 28/9/2021

Sáng ngày 27/9/2021, tại thành phố Hạ Long, Công ty CP Hoa tiêu Hàng hải - TKV đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Tới dự có Thành viên HĐTV Tập đoàn Nguyễn Hoàng Trung; Phó TGĐ Tập đoàn Lê Quang Dũng; Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân; đại biểu đại diện Đảng ủy TQN và Ban TCNS Tập đoàn; lãnh đạo Công ty CP Hoa tiêu Hàng hải - TKV và các cổ đông…


Các đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội, thông qua các nội dung: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải-TKV; Kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải-TKV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2021 và năm 2022; Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021; Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Đăng ký chứng khoán tập trung và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải-TKV gồm 05 thành viên. Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông Nguyễn Văn Tứ, Trưởng ban, Thành viên Ban quản lý vốn TKV làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải-TKV; Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Trần Đạo làm Giám đốc Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải-TKV..


Ra mắt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải-TKV

Đại hội đã bầu Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải-TKV gồm 03 thành viên. Ban Kiểm soát đã họp và bầu bà Vũ Thị Dung, Phó phòng, Ban Kiểm soát Tập đoàn TKV làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải -TKV.


Ra mắt Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải-TKV

Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải-TKV được hình thành trên cơ sở cổ phần hóa Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải-TKV, thực hiện theo Quyết định số 2006/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 của Chính phủ về phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017-2020. Công ty đã tổ chức thành công phiên bán đấu giá công khai cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) vào ngày 17/6/2021.

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải-TKV thành công tốt đẹp là sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển của công ty, mở ra cơ hội phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững./.

Đoàn Ngọc Bích

Chia sẻ bài viết: