Tin Tổng liên đoàn

KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO MỨC SỐNG CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG

Ngày đăng: 7/1/2021

Ngày 1/01/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 1/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến đánh giá đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 và vấn đề việc làm, mức sống, điều kiện làm việc của công nhân lao động.

Thông báo nêu rõ trong thời gian tới, Chính phủ phối hợp cùng với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát triển thị trường lao động, hướng đến việc làm bền vững. Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động, nhất là ở nông thôn. Xây dựng cơ chế, chính sách định hướng dịch chuyển lao động thông thoáng, phân bố hợp lý lao động theo vùng. Đa dạng hóa phương thức đào tạo dựa theo mô hình giáo dục mở, khung trình độ quốc gia, gắn với thị trường và đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số để phát triển xã hội số. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo nghề; tập trung đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân. Hoàn thiện chính sách để các thành phần kinh tế tham gia đầu tư các cơ sở đào tạo nghề với phương tiện kỹ thuật hiện đại; khuyến khích liên kết các cơ sở đào tạo nghề và các doanh nghiệp trong đào tạo, đào tạo lại.

Đồng thời, không ngừng nâng cao mức sống cho công nhân lao động. Cải cách tổng thể, đồng bộ chính sách tiền lương theo hướng tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của kinh tế thị trường, lấy tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh là cơ sở để tăng lương. Phát huy trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc không ngừng nâng cao thu nhập và phối hợp với tổ chức công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Định hướng thời gian tới, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Kết luận số 79-KL/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trên tinh thần cập nhật, bổ sung và gắn với việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phù hợp với điều kiện của Bộ, ngành và từng địa phương, người lao động. Bố trí quỹ đất, nguồn vốn từ ngân sách do địa phương quản lý và thực hiện giải phóng mặt bằng tại khu đất quy hoạch thiết chế công đoàn đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất để thực hiện đầu tư xây dựng thiết chế công đoàn theo Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là nhiệm vụ cần được ưu tiên đặc biệt trong 5 năm tới. Các địa phương phải dành nguồn lực thỏa đáng chăm lo, hỗ trợ công nhân lao động, những người trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất, góp phần làm giàu cho địa phương và đất nước”

Tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động. Chính phủ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến, hiện đại và áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Chính quyền các cấp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động; đảm bảo an ninh, an toàn nơi ở, nơi làm việc và trên quãng đường từ nơi ở đến nơi làm việc của người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp; làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, nhất là việc đề xuất ban hành, sửa đổi chính sách, pháp luật và tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực thi chính sách; gắn bó mật thiết, thường xuyên lắng nghe ý kiến công nhân lao động để phản ánh với Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục để nâng cao nhận thức, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của công nhân lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tốt với Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động chăm lo cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, dân tộc để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm.

Toàn thể công nhân cả nước phát huy truyền thống giai cấp công nhân Việt Nam, vượt mọi khó khăn, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, lao động sáng tạo, đóng góp cho sự lớn mạnh của từng doanh nghiệp, vì hạnh phúc của chính mình, gia đình mình và sự phồn vinh của đất nước, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nỗ lực phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta thành nước phát triển. Phấn đấu người công nhân thời kỳ mới phải là những người có tri thức, kỹ năng, bản lĩnh, giác ngộ giai cấp, tự tôn dân tộc, lao động sáng tạo, nắm chắc kinh tế số, tác phong công nghiệp, có việc làm bền vững và mức sống ngày càng cao.

Nguồn: congdoan.vn

Chia sẻ bài viết: