Công tác An toàn vệ sinh lao động

Than Vàng Danh: Hành động vì mục tiêu An toàn là số 1

Ngày đăng: 26/1/2021

Năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn trong SXKD, khai thác ngày càng xuống sâu, địa chất biến động phức tạp; đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp có nguy cơ ảnh hưởng đến CNVCLĐ trong Công ty.
Trước những khó khăn đó, lãnh đạo công ty đã có các biện pháp chỉ đạo điều hành chủ động, quyết liệt, linh hoạt cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CNVCLĐ vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh sản xuất nên Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020: Than nguyên khai đạt trên 3,4 triệu tấn, đào lò 33.771m, doanh thu đạt trên 4.200 tỷ đồng, tiền lương bình quân của người lao động đạt 16 triệu đồng/người/tháng; đồng thời Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về lợi nhuận, nộp ngân sách.
 

Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty ký cam kết thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2021 

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021, với kế hoạch sản xuất 3,25 triệu tấn than; đào 33.380 mét lò. Mục tiêu đặc biệt trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 đối với Công ty đó là: An toàn là số 1. Xác định được tầm quan trọng của mục tiêu này, BTV Công đoàn Công ty đã chủ động ngay từ đầu năm xây dựng chương trình hành động thực hiện công tác ATVSLĐ với những nội dung cụ thể đó là:

1. Tham gia xây dựng các quy chế, quy định, nội quy, giải pháp về công tác ATVSLĐ; phối hợp giải quyết đúng, đủ chế độ cho người lao động bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.

2. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân lao động thực hiện Luật ATVSLĐ; chấp hành kỷ luật lao động, nội quy, quy trình kỹ thuật an toàn; nâng cao ý thức, tác phong công nghiệp; thực hiện ‘‘Tự chủ an toàn’’;  tuyên truyền, vận động, thực hiện nội dung văn hoá doanh nghiệp, văn hoá phòng ngừa TNLĐ và bệnh nghề nghiệp, phòng chống dịch bệnh Covid-19; văn hoá an toàn giao thông; tuyên truyền nâng cao nhận thức về văn hoá ứng xử của cán bộ, công nhân và người lao động. Biểu dương hình ảnh người tốt, việc tốt, phê bình người vi phạm về ATVSLĐ lên hệ thống tuyên truyền bằng truyền hình tại nhà giao ca các đơn vị trong công ty.

3. Phối hợp với Chuyên môn, Đoàn Thanh niên xây dựng Nghị quyết liên tịch “Về việc thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2021’’, tổ chức kiểm tra việc triển khai và thực hiện các nội dung Nghị quyết liên tịch năm 2021. Đăng ký với Công đoàn TKV giữ vững ATVSLĐ, đăng ký giành cờ thi đua các cấp chuyên đề về phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” năm 2021.

4. Hàng quý Công đoàn phối hợp với Giám đốc công ty tổ chức phát động thi đua thực hiện mục tiêu kế hoạch sản xuất, công tác gắn với mục tiêu ATVSLĐ đến các đơn vị có khen thưởng của Giám đốc công ty. Phát động phong trào thi đua, đăng ký thực hiện các công trình đảm bảo ATVSLĐ;  Phát động thi đua Tháng Công nhân  - Tháng hành động ATVSLĐ – Tháng 5; Tháng thi đua đảm bảo ATVSLĐ - Tháng 7. Chú trọng ứng dụng cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá trong sản xuất và quản lý, thực hiện mục tiêu: Nâng cao hiệu quả SXKD; đảm đảm bảo an toàn lao động và cải thiện điều kiện cho người lao động.

5. Phối hợp với chuyên môn sơ kết hàng quý và tổng kết năm để đánh giá việc thực hiện công tác ATVSLĐ và hoạt động của mạng lưới ATVSV. Đề nghị Giám đốc Công ty khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích thực hiện tốt công tác ATVSLĐ đồng thời xử lý nghiêm túc các tập thể và cá nhân không thực hiện tốt công tác ATVSLĐ.

6. Tổ chức tốt hoạt động của mạng lưới ATVSV, nâng cao chất lượng kiến nghị, sinh hoạt, giám sát. Sinh hoạt mạng lưới ATVSV ở các đơn vị có đăng ký với Công đoàn Công ty. Phối hợp với chuyên môn tổ chức thi ATVSV giỏi năm 2021; đối thoại, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức hoạt động mạng lưới ATVSV và kỹ năng kiểm tra, giám sát về ATVSLĐ với ATVSV.

7. Phát động CNVCLĐ có trên 200 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trở lên trong toàn công ty nhằm cải thiện các điều kiện lao động, môi trường lao động, quan tâm động viên các sáng kiến về công tác ATVSLĐ.

8. Phối hợp với Chuyên môn tham gia kiểm tra chấm điểm thi đua về công tác ATVSLĐ, kiểm tra chuyên đề; kiểm tra về cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; kiểm tra đột xuất hiện trường sản xuất để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm cũng như ngăn chặn các nguy cơ có thể xảy ra TNLĐ, sự cố; cùng Chuyên môn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; triển khai xây dựng nội dung văn hóa doanh nghiệp, văn hóa thực hiện công tác ATVSLĐ, văn hóa an toàn giao thông.

9. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; phối hợp, tham gia cùng chuyên môn giải quyết chế độ cho người lao động khi người lao động bị TNLĐ, tai nạn rủi ro, mắc bệnh nghề nghiệp.

Với những nội dung công việc cụ thể đã nêu cùng với tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”. Tin tưởng rằng trên 5500 CNVCLĐ Công ty CP Than Vàng Danh sẽ phấn đấu thực hiện được mục tiêu sản xuất an toàn năm 2021./.
 
Công Hạnh

Chia sẻ bài viết: